1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Sklep w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony danych osobowych Użytkowników. Zasady przetwarzana danych osobowych pozostają w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: Rozporządzenie lub RODO.
 2. W ramach funkcjonowania Sklepu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej opisujemy szczegóły przetwarzania, nazywając Ciebie również Użytkownikiem.
 3. Chcemy abyś wiedział, że dane osobowe to wszelkie informacje, które bez wkładania nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, są to przykładowo imię, nazwisko, dane
  adresowe i kontaktowe.
 4. Sklep stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, dostosowane do zagrożeń oraz kategorii danych, jakie są przetwarzane. Wdrożone przez Sklep środki techniczne i organizacyjne zapewniają bezpieczeństwo danych oraz chronią między innymi przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub przetwarzaniem w sposób
  niezgodny z prawem, w tym przez osoby nieupoważnione.

2. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest PPHU COCUS KATARZYNA GÓRECKA-MARYON, 32-640 ZATOR, UL. RYNEK 14. Administrator danych jest określany w niniejszym dokumencie również jako Sklep. Sklep prowadzi sklep internetowy dostępny pod adresem www.cocusmoda.pl
 2. Kontakt z Administratorem danych. Z Administratorem danych można się kontaktować mailowo pod adresem kontakt@cocusmoda.pl do kontaktu w sprawie danych osobowych lub listownie pod adresem: PPHU COCUS KATARZYNA GÓRECKA-MARYON, 32-640 Zator, ul. Rynek 14.
 3. Zakres obowiązywania Polityki Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze strony Sklepu,
  w tym w szczególności: – osób przeglądających stronę lub ofertę Sklepu, – osób zapisujących się na Newsletter, – osób składających zamówienie w Sklepie, – osób kontaktujących się ze Sklepem telefonicznie, mailowo czy poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Sklepu.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji przez Sklep zamówienia i dalszych praw wynikających z zawartej umowy – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a więc konieczność realizacji umowy, której jesteś stroną
 • udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a więc działania przed zawarciem umowy, podjęte na Twoje żądanie,
 • marketingu produktów i usług Sklepu – podstawę przetwarzania
  stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a więc realizacja przez Sklep celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sklep,
 • wysyłanie Newslettera na wskazany przez Ciebie adres e – mail – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a więc Twoja zgoda.

5. Zakres przetwarzania danych osobowych.

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane i wygląda następująco w odniesieniu do poszczególnych działań Administratora danych:•

 • realizacji przez Sklep zamówienia i dalszych praw wynikających
  z zawartej umowy: -imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon, dane rozliczeniowe, informacja o szczegółach zamówienia, NIP i firma, jeśli ma zostać wystawiona faktura VAT lub NIP, jeśli ma zostać
  wystawiony paragon z NIP,
 • udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie: -imię, nazwisko, telefon, e-mail, inne dane, jeśli zostały przez Ciebie dobrowolnie podane,
 • wysyłanie Newslettera: -imię i e-mail,
 • marketing produktów i usług Sklepu: -imię, nazwisko, e-mail, adres.

6. Pozostałe ważne informacje.

a) Podanie powyższych danych jest niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji umowy czy odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie
w formularzu kontaktowym, a ich brak uniemożliwia wykonanie tych czynności. Jeśli chcesz otrzymywać Newsletter, to musisz wiedzieć, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera.

b) Dane osobowe są pozyskiwane od osób, których dotyczą.

c) Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone lub przez okres ważności wyrażonej przez Ciebie zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania.

d) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza EOG).

e) Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

f) Dane osobowe, w razie takiej konieczności, udostępniamy następującym odbiorcom: firmy świadczące obsługę informatyczną, reklamową, w tym hosting, firmy zajmujące się wysyłką Newslettera, firmy świadczące obsługę płatności elektronicznych, firmy świadczące usługi księgowe lub prawne, na żądanie uprawnionych organów państwowych, jeśli wystąpią z zapytaniem oraz wszystkie inne firmy z którymi współpracuje sklep, aby zrealizować zamówienie np. firmy kurierskie itp.

3. PRAWA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 f) RODO). Jeżeli w opisanej sytuacji wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Danych Osobowych w tym celu.

b. Prawo dostępu do Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe, ma również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.

c. Prawo do sprostowania danych.

Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali dane osobowe, które są nieprawidłowe oraz zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

d. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”).

Użytkownik ma prawo żądać, niezwłocznego usunięcia Danych
Osobowych pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:  -dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;

-Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie
mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; -dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; Administrator musi usunąć dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. Administrator może jednak odmówić
realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art. 17 ust. 3 Rozporządzenia.

e. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych. Jeśli Użytkownik skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać
w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art. 18 ust. 2 Rozporządzania.

f. Prawo do przeniesienia danych.

Użytkownik ma prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania danych innemu administratorowi –
w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.

g. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo to przysługuje każdemu Użytkownikowi, jeśli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody Użytkownika.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – możesz się z nami skontaktować.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez Sklep narusza przepisy prawa, przysługuje wówczas prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”.

 1. Sklep wykorzystuje ciasteczka („cookies”), które są małymi lajkami, pobieranymi i przechowywanymi na komputerze Użytkownika. Pliki te identyfikują Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu naszej strony www.
 2. Pliki cookies pozwalają dostarczać usługi i funkcje dostosowane do Twoich potrzeb i preferencji.
 3. Pliki cookies umożliwiają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę www, która będzie dostosowana do Twoich indywidualnych potrzeb.
 4. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, są wówczas usuwane
  z chwilą zamknięcia przeglądarki, ale mogą mieć również stały
  charakter. Stałe pliki cookies są przechowywane również po zamknięciu przeglądarki i za ich pomocą przechowujemy informacje o loginie i haśle, aby przyspieszyć i usprawnić działanie strony www Sklepu.
 5. Kiedy klikniesz okienko zgody na użycie cookies, wówczas zgadzasz się na użycie tych plików w celach i na zasadach opisanych w niniejszej
  Polityce.
 6. W każdym czasie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki co do ustawień dotyczących plików cookies.
 7. W ustawieniach przeglądarki możesz wybrać opcję odrzucania /blokowania plików cookies, jednak niektóre funkcje strony www Sklepu mogą wtedy nie działać poprawnie.
 8. Pliki cookies nie są łączone z danymi, jakie nam przekazałeś.
 9. Celem korzystania przez Sklep z cookies jest:

a. dostosowanie zawartości strony www Sklepu do Twoich indywidualnych potrzeb i wyświetlanie dostosowanych do Twoich preferencji treści,

b. dokonanie analiz i statystyk, które dają nam informacje o sposobie korzystanie ze strony www Sklepu, co przekłada się na możliwość ulepszania struktury i zawartości strony www Sklepu,

c. archiwizacja w celu analizy statystycznej i oceny ruchu Użytkowników w sieci.

d. utrzymanie sesji Użytkownika, abyś nie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła na każdej z podstron Sklepu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej podstronie.
 2. Najnowsza wersja Polityki prywatności będzie każdorazowo umieszczana na niniejszej podstronie, dlatego ważne, abyś zapoznał
  się z aktualną wersją Polityki.