1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy COCUS MODA, działający pod adresem internetowym www.cocusmoda.pl prowadzony jest przez firmę:  PPHU COCUS KATARZYNA GÓRECKA -MARYON, wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 1145 prowadzonej przez Burmistrza miasta Zator, zarejestrowaną pod adresem ZATOR 32-640, ul. Rynek 14, działająca pod numerem NIP: 549-202-00-91, REGON: 852731801,
  z siedzibą w Zatorze przy ul. Rynek 14.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta, chyba, że konkretne postanowienie Regulaminu stanowi odmiennie. Są oni obowiązani do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
 3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 4. Każdy z Klientów jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Obowiązującą dla Klientów wersją Regulaminu jest wersja obowiązująca
  w dniu złożenia Zamówienia.
 6. Każdy Klient może w dowolnym czasie zapoznać się z postanowieniami Regulaminu na stronie internetowej Sklepu cocusmoda.pl/regulamin.
 7. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, w tym opis Produktu wraz z jego ceną, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r., lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Administratorem danych osobowych klientów jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie, w celach, przez okres oraz w oparciu o postanowienia zawarte w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu.

2. DEFINICJE

 1. Sprzedawca – PPHU COCUS KATARZYNA GÓRECKA -MARYON, 32-640 ZATOR, ul. Rynek 14, NIP: 549-202-00-91, REGON: 852731801
 2. Klient – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego
 7. Sklep lub Sklep internetowy – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym www.cocusmoda.pl
 8. Konto – konto Klienta założone na stronie internetowej Sklepu, umożliwiające Klientowi składanie Zamówień oraz zapewniające dostęp do informacji o złożonych już Zamówieniach jak i podanych przez Klienta danych.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zamiarze zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz, dzięki któremu Klient może złożyć Zamówienie poprzez zorganizowany system zawierania umów na odległość.
 12. Produkt – towar oraz materiały przedstawione w Sklepie, łącznie z usługami oraz materiałami, będącymi przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 13. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty oraz w którym Klient ma możliwość modyfikacji swojego Zamówienia.
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta na odległość przez Klienta za pośrednictwem sklepu poprzez Formularz zamówienia.
 15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

3. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres Sprzedawcy: PPHU COCUS KATARZYNA GÓRECKA -MARYON, 32-640ZATOR, RYNEK 14
 2. Adres e-mail Sprzedawcy kontakt@cocusmoda.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: BS 24 8136 0000 0013 7924 2000 0010
 4. Numery telefonów Sprzedawcy: 033 8412 497, kom: +48 734 143 050 czynne w godz.: 9-17.00 (pon.-pt.) / 9-14 (sobota)
 5. Klient może nawiązać kontakt ze Sprzedawcą również za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, poprzez wybranie zakładki umożliwiającej wysłanie wiadomości do Sprzedawcy lub formularza kontaktowego.

4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia Klienta są przyjmowane poprzez wysłanie przez Klienta Formularza zamówienia, dokonanego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Zamówienie Produktu jest realizowane poprzez wybranie przez Klienta odpowiedniego Produktu oraz dodanie go do Koszyka znajdującego się w zakładce Sklepu.
 3. Po dodaniu Produktów do Koszyka, Klient powinien wypełnić Formularz zamówienia poprzez wskazanie formy zapłaty, dostawy oraz wymaganych danych do realizacji Zamówienia oraz innych wskazanych w Formularzu zamówienia danych, a następnie potwierdzić Zamówienie.
 4. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powinni również wskazać w Formularzu zamówienia czy zakup ma dla nich charakter zawodowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, dostanie On potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany w Koncie lub w Formularzu zamówienia.
 6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sklep rozpoczyna jego realizację po zaksięgowaniu wpłaty za złożone Zamówienie lub następnego dnia roboczego w przypadku złożenia Zamówienia z formą zapłaty przy odbiorze, jeśli taka forma jest dostępna w Sklepie.
 7. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w drodze wiadomości e-mail, co jest równoznaczne
  z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Kupującego, zawartej w Formularzu zamówienia.
 8. Zamówienia są realizowane w godzinach pracy Sklepu, które są wskazane na stronie internetowej Sklepu.
 9. Do wszystkich Zamówień dołączany jest paragon VAT. Klient ma także prawo do żądania wystawienia faktury VAT, o czym powinien poinformować Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu zamówienia i podanie numeru NIP.
 10. Klient akceptuje stosowanie paragonów VAT oraz faktur VAT w formie elektronicznej. Klient swoją zgodę może wycofać w każdej chwili.
 11. Ceny Produktów podane na stronie internetowej Sklepu, jak też ceny podane w paragonie VAT lub fakturze VAT stanowią ceny całkowite, w tym zawierają podatek VAT (cena brutto), które Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Klientowi zamówiony Produkt bez wad, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.

5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

 1. Za zamówiony Produkt lub Produkty, Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy cenę, wskazaną na stronie internetowej Sklepu.
 2. Dla Klienta są dostępne następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem,
  2. płatność za pobraniem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów przedstawionych na stronie internetowej Sklepu, odwoływania i przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli spowoduje to sytuację, w której Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, zostanie on natychmiastowo poinformowany przez Sprzedawcę, wyjaśniając przyczynę różnicy w cenie. Klient będzie uprawniony do potwierdzenia Zamówienia za zapłatą zmienionej ceny albo do odwołania Zamówienia.
 4. Płatność przelewem powinna nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia przez Kupującego. W przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.

6. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, Klientowi niezbędne są:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies.

7. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

 1. Klient może założyć Konto w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Założenie Konta jest całkowicie darmowe.
 3. W celu zarejestrowania, Klient podaje dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania.
 4. Klient może w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zmienić dane wskazane przy rejestracji Konta, a także usunąć Konto poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.
 5. Klient może zalogować się na swoje Konto podając wskazane przez siebie w formularzu rejestracji login oraz hasło.
 6. Klient zobowiązuje się do zachowania swojego hasła w poufności, w tym do nieudostępniania go osobom trzecim. W przypadku zawinionego przez Klienta uzyskania dostępu do Konta przez osobę trzecią, Klient jest odpowiedzialny za działania tej osoby trzeciej.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą Umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Powyższy termin wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub inna upoważniona przez nich osoba weszli w posiadanie Produktu.
 3. W celu zrealizowania prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, wysyłając swoje oświadczenie na adres Sprzedawcy, adres e-mail Sprzedawcy lub wybierając odpowiednią opcję w historii zamówień dostępnej po zalogowaniu się na Konto Klienta. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Odsyłany Produkt nie może posiadać cech użytkowania, musi posiadać oryginalne metki i powinien być zapakowany w bezpieczny dla niego sposób.         
 5. Do zachowania terminu jest wystarczające wysłanie informacji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.   
 6. W przypadku zrealizowania swojego prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, Sprzedawca zwraca mu otrzymane od niego płatności za zakupione produkty, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających
  z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przez Sprzedawcę przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta przy dokonywaniu Zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, z czego nie będą wynikały dla niego żadne dodatkowe koszty.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy lub adres e-mail Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło pierwsze.  
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 10. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są odpowiedzialni za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w inny sposób niż w sposób niezbędny do określenia jego charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.

9. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne Produktu w rozumieniu oraz zakresie określonym w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.
 2. Wada fizyczna oznacza: – Brak właściwości Produktu, które powinien mieć ze względu na cel umowy wynikający z przeznaczenia lub z okoliczności jej zawarcia, – Brak właściwości Produktu, które powinien mieć ze względu na zapewnienia Sprzedawcy, iż posiada on wskazane właściwości, – Produkt nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawieraniu Umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego przeznaczenia Produktu, – Produkt został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 4. Wada prawna oznacza, że Produkt stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej lub gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od dnia wydania Produktu Klientowi.
 6. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, domniemywa się, że wada fizyczna stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, istniała w chwili wydania Produktu.
 7. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Klient jest uprawniony do żądania wymiany Produktu na wolny od wad lub do usunięcia wady. Klient jest także uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt na wolny od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość wskazanemu wyżej obowiązkowi usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad lub żądać zamiast wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady, chyba że sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada jest nieistotna.
 10. Żądania z tytułu rękojmi za wady Produktu, Klient powinien zgłaszać na adres Sprzedawcy lub adres e-mail Sprzedawcy, z podaniem swoich danych, przyczyn złożenia reklamacji oraz numeru Zamówienia,
  a w miarę możliwości również dowód zakupu Produktu.
 11. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, Klient powinien dostarczyć Produkt na adres Sprzedawcy, co odbywa się na koszt Sprzedawcy, jeśli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 12. Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie i terminie rozpatrzenia reklamacji Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli Klient zażądał wymiany Produktu na wolny od wad, naprawy Produktu lub złożył oświadczenie o obniżeniu ceny
  z podaniem kwoty, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Klienta w powyższym terminie, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.
 13. W przypadku skutecznego złożenia reklamacji przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba że zachowanie tego terminu jest dla Sprzedającego niemożliwe. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego
  o terminie naprawienia Produktu lub jego wymiany na wolny od wad.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy lub też skutecznego złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny Produktu, Sprzedawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu płatności lub odpowiednio – zwrotu części płatności w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub od dnia złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny Produktu. Zwrot płatności lub części płatności nie nastąpi jednak przed dniem dostarczenia przez Klienta Produktu Sprzedającemu.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta termin ten nie może zakończyć się przed upływem lat dwóch.

10. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001823
 2. Postanowienia niniejszego rozdziału nie znajdują zastosowania do Klientów będących Przedsiębiorcami oraz Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie zdjęcia, treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią lub mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Przy zakupie Produktu Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie ze zdjęć przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie Ceny dokonywanej przez Klienta.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zdjęć Produktu, jak i jego części: -udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, -publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach, -kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (bon podarunkowy) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów,
  w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).
 9. Powyższe postanowienia w żaden sposób nie stanowią upoważnienia dla Klienta do kopiowania ani jakiegokolwiek nieuprawnionego użytkowania lub rozpowszechniania treści (w tym fotografii lub layoutu strony www) zamieszczonych na stronie www Sklepu, które nie stanowią przedmiotu umowy sprzedaży lub świadczenia usług, zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą. Wszelkie treści zawarte na stronie www Serwisu stanowią własność i przedmiot majątkowych praw autorskich Sprzedawcy.

12. NEWSLETTER

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługę Newslettera, odbywa się to na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności Sprzedawcy.
 2. Klient może zapisać się na Newsletter.
 3. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne (po zapisaniu się na subskrypcję Newslettera).
 5. Klient może zapisać się na usługę wybranego przez siebie Newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.
 6. Sprzedawca, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, ma prawo do wysyłania za pośrednictwem Newslettera lub za pośrednictwem inaczej zatytułowanej informacji e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na wskazany przez Klienta adres e-mail. Przesyłane informacje handlowe dotyczyć będą jedynie Sprzedawcy oraz podmiotów z nim współpracujących. Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. W każdym czasie, Klient ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera lub wysyłania za pośrednictwem e-mail inaczej zatytułowanej informacji handlowej. Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w treści każdego z przesłanych Newsletterów lub za pośrednictwem przesłania informacji e – mail na adres e-mail Sprzedawcy. Usunięcie konta Klienta z bazy adresowej następuje w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przede wszystkim za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu lub strony  internetowej Sklepu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 2. Przeglądanie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę nie wymaga założenia przez Klienta Konta. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe poprzez założenie Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych oraz adresowych, które umożliwią Sprzedawcy realizację Zamówienia.
 3. Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny dla wszystkich Klientów na stronie internetowej Sklepu.
 5. Treść Regulaminu może zostać pobrana ze strony internetowej Sklepu.
 6. Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu m.in. z powodu zmiany stanu prawnego, zmiany sposobu płatności, dostaw oraz wejścia w życie nowych technologii.
 8. Nikt, w tym Klienci, nie jest uprawniony do zamieszczania na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 10. Klient ma prawo do wykonywania swoich uprawnień do skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w tym przede wszystkim do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie zmieniają, wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.
 12. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, pozostaje on ważny i skuteczny w pozostałej części, o ile jest to do pogodzenia z nieważnością lub bezskutecznością części postanowień Regulaminu.

Wersja regulaminu: 1.10.2021r.